Предлагаме частично и пълно автоматизирани машини за прецизно дозиране и пълнене на сухи смеси, газирани и тихи течности. Машини за калибриране.Част от тях може да разгледате по-долу.


Линия за производство на яйчен меланж

Автоматична линия за пълнене и затваряне на ПЕТ бутилки

Линия за пълнене на течности в метални кутии

Машина за автоматично смесване,трансфериране и пълнене на прахообразни смеси

Пълначна машина за газирани напитки

Линия за калибриране на череши

 


Какво представлява процеса на дозиране/пълнене и как се осъществява?

 


При дозирането на течни продукти за преместването им се прилагат барометричен, свръхбарометричен и вакуумен метод. В първия случай движението на течността от резервоара към опаковката става под действието на гравитационните сили при нормално налягане. При тези условия се дозират течни продукти, несъдържащи летливи компоненти. Известно е още като гравитационно или изобарометрично.

Свръхбарометричното дозиране също се характеризира с изтичането на течностите под действие на гравитацията, но при надналягане в резервоара и в опаковката.

Дозирането под вакуум има два варианта: ако разреждането се създава само в опаковката, то изтичането на продукта е вследствие разликата в наляганията; ако разреждането се създава в опаковката и в резервоара, то изтичането е вследствие на гравитацията.

Прилагането на конкретна система за преместване зависи от редица фактори, но най-вече от свойствата на продукта за дозиране (на обекта) и опаковката, в която се дозира.

Голямо разнообразие съществува при системите за измерването на дозата. Съществуват различни класификации, даващи възможност да се направи паралел между тях, въз основа на който по-правилно впоследствие да се извърши изборът им за конкретен продукт и условия.

Това могат да са: масата на продукта в дозата; обемът на продукта в дозата; нивото на продукта, попаднал вече в опаковката; времето, за което продуктът се дозира; броят на дискретните изделия, които ще се поставят в една опаковка.

Какво представлява калибрирането, къде се прилага?

Калибрирането е най-често срещан и използван процес при сортирането на плодове и зеленчуци. Пример за това е калибрирането на череши. Тъй като е необходимо черешите да бъдат оразмерени и определени като качество, за да се достигне по-висока пазарна цена.

Калибриращите машини позволяват автоматизиране на процеса и подобряване на времето за обработка с намаляване на отпадъчния материал и без рискове от нараняване на плода.